HR Business Partner (m/ž)

Amazon je mezinárodní společnost působící v oblasti internetového obchodu se sídlem ve Spojených státech amerických, Seattle, Washington. Usilujeme o to, abychom se stali největším on-line prodejcem ve světě.

Usilovne pracuj. Bav sa. Tvor históriu.

To je naše heslo, za ktorým si stojíme. Naším záväzkom je, že oblasť našich ľudských zdrojov bude znamenitá, sme presvedčení, že to môže podporiť aj každý člen nášho tímu.

A ako každým rokom rastieme, musíme pracovať čo najprezieravejšie, aby členovia nášho tímu boli šťastní, motivovaní a mali pocit, že majú veci vo svojich rukách.

Plánujte s nami svoju budúcnosť

Potrebujeme viac nadaných, humánne zameraných a premýšľavých osôb, ako ste aj vy, aby ste nám pomohli pri vytváraní stratégie, implementácii a udržiavaní našich budúcich činností a projektov v oblasti ľudských zdrojov. Preto hľadáme talentovaného človeka na pozíciu HR Business Partner na podporu našich prevádzkových tímov na Slovensku, ktoré je súčasťou širšieho okruhu našich prevádzok v tomto regióne. Časom sa to preukáže ako prínos pre váš ďalší rozvoj. Centrá Amazonu sú stredobodom spokojnosti zákazníkov so službami našej spoločnosti:každá činnosť je vedená snahou vyhovieť očakávaniam zákazníkov – a to je tiež základnou hodnotou našej spoločnosti.

Pozícia HR Business Partner je veľmi dôležitou funkciou na plný pracovný úväzok. HR Business Partner zodpovedná za ďalší rozvoj našich prevádzkových tímov, ktoré pôsobia v tejto oblasti. So svojím tímom po boku budete hybnou silou všetkých programov a iniciatív týkajúcich sa ľudských zdrojov a dôležitou súčasťou dosahovania maximálneho zvyšovania angažovanosti zamestnanca a jeho udržania vo firme.

Vaša cesta k úspechu

V prvom rade budete zodpovedný za poskytovanie ucelených služieb v oblasti ľudských zdrojov na úrovni svetovej kvality – presne takých, aké si tieto rastúce tímy zaslúžia. Jedným z najdôležitejších aspektov vášho zaradenia a jeho pridanou hodnotou je, že budete pôsobiť ako konzultant alebo ako článok prepojenia medzi vedením a poprednými členmi tímu. Vašou úlohou, ak sa rozhodnete ju prijať, teda bude: implementovať nanajvýš dôležité iniciatívy s cieľom riadiť a zveľaďovať celkovú kultúru vynikajúcich zamestnaneckých vzťahov a zdravej komunikácie.

Je potrebné mať vždy na pamäti svoje celkové poslanie:

 • Prejavovať a dávať k dispozícii svoje zručnosti na úrovni svetovej kvality v hodnotení a hľadaní riešenia problémov vrátane:
 • Proaktívneho zhromažďovania údajov z vhodných zdrojov
 • Hĺbkovej analýzy hlavných príčin
 • Neustáleho zamerania na dlhodobé plány a ciele
 • Sledovania týchto plánov a cieľov prostredníctvom rozhodnej a sebaistej činnosti
 • Budete rozvíjať a udržiavať zdravý vzťah so zamestnaneckými radami
 • Budete koučom a poradcom vedúcich tímov na území Slovenska
 • Budete klásť dôraz na neustále zlepšovanie a najlepšie postupy, ktoré majú zdieľať ostatné tímy ako aj mzdové učtárne a finančné oddelenia spoločnosti Amazon
 • Budete rozvíjať inovatívne modely, užívateľsky prívetivé modely zmien, popri kreatívnych, pružných modeloch pracovnej doby

Vaše základné kvalifikačné predpoklady

 • Bakalársky titul v oblasti riadenia ľudských zdrojov, podniku alebo v príbuznej oblasti
 • Plynulá znalosť Anglického jazyka slovom aj písmom
 • Minimálne 5-ročná prax v oblasti ľudských zdrojov vrámci medzinárodného a dynamického prostredia orientovaného na zákazníka
 • Predchádzajúce skúsenosti v oblasti spolupráce so zamestnaneckou radou/odbormi
 • Výborná schopnosť vedieť si stanoviť priority a dodržiavať termíny
 • Dôkladná znalosť slovenského pracovného práva
 • Preukázateľná schopnosť vedieť pozitívne presviedčať a ovplyvňovať: byť skúseným vyjednávačom
 • Osvedčený blízky vzťah k práci v rámci rozsiahleho riadenia pracovnej sily: schopnosť poskytovať zmysluplné vzdelávacie poradenstvo pre vedenie spoločnosti
 • Schopnosť urobiť krok späť a pozrieť sa na dlhodobé ciele v prospech rastu oddelenia
 • Úspešná práca s výsledkami pri nastavovaní variabilných modelov odmeňovania
 • Byť veľkorysý a podeliť sa so svojou intelektuálnou zvedavosťou – priniesť do tímu hlbší pohľad zvonku spoločnosti a z väčšej diaľky
 • Dokázať sa vynájsť a byť flexibilný
 • Veľkou výhodou je znalosť metodík štíhlej prevádzky, Six Sigma a Kaizen

Po celý čas sa budete zameriavať na dosiahnutie pozitívneho konečného výsledku: budovanie rastúcich tímov a stmeľovanie širšieho okruhu prevádzok, aby sa stali čo najskvelejším miestom pre prácu. V tomto procese budete preukazovať hlbšie pochopenie jedinečných výziev, ktorým čelia vysoko interaktívne tímy, a primerane podporovať ich záujmy.

Ak máte záujem o prácu v rýchlo rastúcej a inovatívnej spoločnosti a spĺňate uvedené požiadavky, neváhajte a ešte dnes sa prihláste na túto pracovnú pozíciu!
Základný ročný plat na danej pozícii je 33 000 EUR a zároveň ponúkame ďalšie časti mzdy.
Amazon je zamestnávateľom, ktorý poskytuje rovnaké príležitosti. Pevne veríme, že zamestnávať rozmanitú pracovnú silu je kľúčom k nášmu úspechu. Rozhodnutia o prijatí do zamestnania robíme na základe vašich skúseností a zručností. Vieme oceniť vaše nadšenie objavovať, vynachádzať, zjednodušovať a budovať.

Spoločnosť Amazon berie ochranu vašich osobných údajov vážne a rešpektuje predpisy EÚ aj miestne zákonné predpisy o ochrane osobných údajov. Ak s tým nevyjadríte svoj nesúhlas, predložením svojho životopisu dávate spoločnosti Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v elektronickej databáze spravovanej spoločnosťou Amazon Corporate LLC. v USA alebo niektorou z jej pridružených spoločností na účely posudzovania vašej vhodnosti na túto alebo budúce voľné pracovné pozície a na realizáciu procesu vášho prijímania do zamestnania.

Ak by ste sa kedykoľvek rozhodli, že chcete, aby boli vaše osobné údaje zmazané, stačí o tom informovať spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva. Spoločnosť Amazon bez vášho predchádzajúceho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje žiadnej tretej strane. V rámci procesu pohovoru vás môže spoločnosť Amazon požiadať o povolenie na to, aby spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, mohla samostatne overiť údaje týkajúce sa vašej žiadosti, vašu doterajšiu prax a zázemie prostredníctvom tretej strany, ktorá takéto služby poskytuje.

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti .

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost AMAZON EUROPE CORE S.A R.L., DIČ: LU26375245, Lucembursko, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Vaše osobní údaje mohou být předány zaměstnavateli mimo zemi EU. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Vaše osobní údaje mohou být předány zaměstnavateli mimo zemí EU, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů. Předání je nezbytné pro účely výběrového řízení v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. b) (EU) 2016/679]. Podrobnosti o zárukách ochrany si můžete vyžádat od správce.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Poděl se o tuto pracovní nabídku

Podobné pracovní nabídky